Kryteria oceny rozprawki maturalnej
- 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuRozprawka ma być poświęcona tekstowi epickiemu lub dramatycznemu.. Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. W menu strony znajdziesz przyciski do poradników omawiających rodzaje rozprawek.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Wstęp 7 Wstęp Wprowadzenie nowej formuły egzaminu maturalnego, która zacznie obowiązywać od roku 20151, jest konsekwencją sukcesywnego wdrażania od roku szkolnego 2009/2010, na kolejnych etapach edukacji, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.W maturalnej rozprawce wysoko punktowana jest zawsze teza, która potwierdzana jest zestawieniem argumentów z tekstów kultury z różnych epok.. Zdający mógł zredagować wypowiedź na jeden z dwóch zaproponowanych w zadaniu tematów.. Wiedza z wami.. Lub tu - w Informatorze Maturalnym na stronie 140. infomrator maturalny.. Wyodrębniono cztery poziomy:Język polski, matura 2015 - poziom podstawowy - pytania, odpowiedzi, tematy, kryteria oceny Przedmiot: Język polski polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkamiKurs maturalny jest kompleksowym przygotowaniem do matury z języka polskiego..

... 5 najczęstszych błędów w rozprawce maturalnej!

Temat rozprawki wymaga też, aby zdający odwołał się do innego tekstu (lub innych tekstów).Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.. Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Nie musimy znać wszystkich argumentów, to jasne, ale musimy doskonale uzasadnić wybór tych, o których piszemy.Plansza, schemat rozprawki argumentacyjnej.. Zdający powinien w wypracowaniu odwołać się do załączonego fragmentu tekstu (lub jego całości, jeżeli podany fragment pochodzi z lektury oznaczonej w podstawie gwiazdką).. Celem rozprawki maturalnej jest sprawdzenie umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz innych tekstów kultury (np. filmów, spektakli teatralnych, dzieł plastycznych), a także odwoływania się do trafnie wybranych kontekstów literackich bądź kulturowych.Hej!. W tym wypadku zdający powinien wskazać całościowy sens utworu, a także przedstawić trafne, pogłębione, powiązane z tekstem argumenty za właściwym jego odczytaniem.Film osadzony źródło: youtube.com oceny rozprawki maturalnej opisane są w informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ..

Kryteria oceny zeszłorocznej rozprawki znajdziesz poniżej (od strony 10.)

TEMAT ROZPRAWKI .. Kurs został przygotowany wcześniej i ułożony w taki sposób, żeby dać Ci maksymalną swobodę nauki i jednocześnie przeprowadzić Cię za rękę przez cały proces.. Kryteria oceny interpretacji wiersza opisane są w informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiegoKryteria oceny rozprawki maturalnej.. Jacek Warchala Gatunek Każdy dorosły człowiek posługujący się językiem ojczystym powinien umiećStrona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2015 > Informatory Część ogólna informatora - Aktualizacja z 1 września 2015 r. + Aneks 2021 Biologia + Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne + czarnodruk + Aneks 2021 + Aneks 2021 niewidomiKryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze 2015 Ile jest czasu na poszczególne części egzaminu?. Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym trwa 120 minut i obejmuje: • rozumienie ze słuchu (ok. 20 min), • rozumienie tekstów pisanych, czyli tzw. czytanie ze zrozumieniem, • znajomość środków językowych,SZYBKA POWTÓRKA FORMY ROZPRAWKI MATURALNEJ..

...kryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.

Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) podlega ocenie według wspólnych, jednolitych dla danego tematu kryteriów, które ustalono centralnie.. Tutaj najważniejsze dane z "Informatora o egzaminie maturalnym" CKE z roku 2014/2015.. W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowa-nie stanowi-ska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi z historii oparto na koncepcji tzw. poziomów.. Ocena pod względem kryterium zgodności z poleceniem (elementy treści i formy) jest powią-Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Oznacza to, że najważniejszymi kryteriami oceny interpretacji utworu poetyckiego jest - podobnie jak w rozprawce problemowej - formułowanie stanowiska i argumentowanie..

- 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczowePunktacja rozprawki maturalnej.

🔹Mój kurs online: 🔹Notatki do lektur ogwiazdkowanych (zawarłam je w kursie, ale może je też nabyć osobno): .nia holistycznej skali oceny tej formy wypowiedzi, które przyczyniły się do wprowadzenia zasadniczej zmia-ny w ocenianiu egzaminacyjnej rozprawki oraz stały się inspiracją dla zespołu pracującego w Centralnej Ko-misji Egzaminacyjnej nad modernizacją egzaminu maturalnego z języka polskiego.maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 ( #rozprawka #matura2020 #matura - Duration: 9:39.. Mam nadzieję, że wśród nich znajdziesz materiały, które pomogą Ci w nauce:) W. Szekspir „Hamlet" - streszczenie i opracowanie Jak SAMODZIELNIE przygotować się do matury rozszerzonej?#matura2021 Kryteria oceny rozprawki maturalnej po ludzku!. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.Zerknij na filmy edukacyjne, które publikuję na portalu You Tube.. Zapraszam Cię na mojego Instagrama,Kryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokie2..Komentarze

Brak komentarzy.